ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE ȘI ÎNSCRIEREA MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI DE CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

 

În conformitate cu prevederile art.13 alin.(8) şi art. 20 din O.U.G. nr.97/2005, Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (actualmente Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date) şi Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Bucureşti sunt abilitate de lege să elibereze acte de identitate şi să înscrie în actele de identitate menţiuni privind stabilirea reşedinţei numai pentru testarea si urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, în activitatea specifică, precum şi pentru soluţionarea unor cazuri deosebite.

 

Situaţia deosebită în care se poate afla solicitantul are in vedere: motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare. De asemenea, precizăm faptul că persoana aflată în una din situaţiile deosebite mai sus menţionate poate solicita eliberarea unui act de identitate la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi la Direcţia Generală de Evidenţă a Pesoanelor a municipiului Bucureşti, numai pentru unul din următoarele cazuri:

 

- primul act de identitate, la împlinirea vârstei de 14 ani;

- expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;

- modificarea numelui sau a prenumelui titularului, a prenumelor părinţilor, a datei ori a locului naşterii;

- schimbarea domiciliului;

- schimbarea denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, renumerotarea imobilelor sau rearondarea acestora, înfiinţarea localităţilor sau a străzilor;

- atribuirea unui nou C.N.P.;

- deteriorarea actului de identitate;

 - pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;

- fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

- schimbarea sexului;

- anularea actului de identitate deţinut;

- preschimbarea buletinelor de identitate;

- eliberarea unei cărţi de identitate provizorii, în condiţiile în care persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate.

 

Nu se soluţionează la sediul Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoasnelor a municipiului Bucureşti cererile pentru eliberarea unui act de identitate persoanelor aflate in situaţii deosebite pentru care sunt necesare verificări suplimentare în teren, la domiciliul declarat ori pentru certificarea identităţii, sau impun verificări în evidenţele deţinute de alte instituţii, respectiv cererile formulate de persoanele care:

 

- deşi au împlinit vârsta de 18 ani, nu au obţinut act de identitate;

- îşi schimbă domiciliul din străinătate în România;

- solicită primul act de identitate ca urmare a dobândirii cetăţeniei române;

- îşi schimbă domiciliul şi fac dovada adresei de domiciliu în condiţiile art.27 lit.c) din O.U.G. nr.97/2005, care constă în declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta un act încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;

 - solicită eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, deteriorării ori distrugerii şi nu deţin carte de alegător, paşaport sau permis de conducere, ori imaginea informatizată a acestora nu este înregistrată în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, fiind astfel necesară efectuarea verificărilor prevăzute de art.13 alin.(5) din O.U.G. nr.97/2005, pentru certificarea identităţii prin intermediul poliţiei de ordine publică;

 - sunt ori au fost înscrise în evidenţa operativă informatizată din cadrul Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor.

 

De asemenea, la sediul D.G.E.P.M.B. nu se soluţionează cereri pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea resedinţei persoanelor care sunt ori au fost înscrise în evidenţa operativă informatizată din cadrul Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor.

 

Cetăţeanul aflat într-una din situaţiile deosebite mai sus prezentate (motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare) formulează o cerere scrisă (potrivit modelului postat la "Formulare de completat") din care să rezulte motivul pentru care solicită eliberarea actului de identitate sau înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei, cerere care se supune aprobării directorului sau a directorului adjunct al D.G.E.P.M.B.