Drepturile persoanei în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

        Conform cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 aprilie 2016 privind  protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, Direcţia Generala de Evidenţă a Persoanelor are obligaţia de a utiliza datele de identificare şi adresele cetăţenilor români în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate. Scopul colectării datelor este: cunoaşterea numărului, structurii şi mişcării populaţiei pe teritoriul României.

        Datele cu caracter personal înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate următorilor destinatari: persoanei vizate/reprezentanţilor legali ai acesteia, parteneri contractuali ai operatorului, autorităţi judecătoreşti, autorităţi publice centrale/locale, politie, casele de asigurări de sănătate judeţene, Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate public judeţene şi a mun. Bucureşti, spitalele judeţene, municipale, instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice, Ministerul Afacerilor Externe, ambasade străine acreditate în România, Guvernul României, instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării siguranţei naţionale şi ordinii publice.

       Conform dispoziţiilor art.12-22 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 aprilie 2016 privind  protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, cetăţenii români beneficiază de dreptul de informare, de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale.    Orice persoană are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unei cereri scrisă, datată şi semnată, adresată Direcţiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti.

        Datele solicitate, se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

        Operatorul furnizează persoanei vizate informaţii privind acţiunile întreprinse în urma unei cereri în temeiul articolelor 15-22, fără întârzieri nejustificate şi în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor. Operatorul informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii.

De asemenea, este recunoscut dreptul fiecărui cetăţean de a se adresa justiţiei.