Cadru legal

Cadru legal

I.CADRUL LEGAL

 

Condiţiile şi documentele necesare eliberării actelor de identitate sunt reglementate prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările șI completările ulterioare, coroborate cu cele ale Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin H.G. nr. 1375/2006.

În sensul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, cartea electronică de identitate precum și cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.

Actele de identitate care se eliberează, în prezent, cetățenilor români sunt cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie.

Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului său legal (potrivit modelului postat la Secţiunea "Modele de cerere").

 Cetăţenilor români li se eliberează acte de identitate începând cu vârsta de 14 ani, în baza cărora se face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă. În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identităţii se face cu certificatul de naştere. Dovada cetăţeniei acestuia se face cu certificatul de naştere însoţit de actul de identitate sau paşaportul unuia dintre părinţi.

Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.

Cartea de identitate se eliberează în situaţia în care persoana fizică depune cererea pentru eliberarea actului de identitate însoţită de toate documentele care fac, potrivit legii, dovada numelui de familie şi a prenumelui, adatei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.

Termenul de valabilitate a cărţii de identitate este, după cum urmează:

 - 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;

 - 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;

 - 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani;

 - nelimitat, după împlinirea vârstei de 55 de ani.

 

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate sau în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorie este de un an.

În situaţia cetățenilor români care au domiciliul în România și se află temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procură specială (potrivit modelului postat la Secţiunea "Formulare de completat"), autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Cetățenii români aflaţi temporar în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

În conformitate cu prevederile legale, cetățenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reședința, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amenda cuprinsă între 40 lei şi 80 lei, fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.

Conform dispoziţiilor art. 14 alin. (8) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

Potrivit prevederilor art. 14 alin.(9) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru testarea si urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, în activitatea specifică, actele de identitate se eliberează şi de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, precum şi de către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti.

 

II. CAZURI ÎN CARE SE ELIBEREAZĂ O NOUĂ CARTE DE IDENTITATE

 • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
 • dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părintilor, data ori locul nașterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopție; constatarea unor greșeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziția de "copil găsit" si identificarea ulterioară a actului de naștere întocmit inițial, între acestea existând neconcordanța la data nașterii; înregistrarea tardivă a nașterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naștere ș.a.);
 • în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondarii acestora, al înființării localităților sau străzilor;
 • în cazul deteriorării actului de identitate;
 • în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 • când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 • în cazul schimbării sexului;
 • în cazul anulării;
 • în cazul atribuirii unui nou C.N.P.; pentru preschimbarea buletinelor de identitate.


III. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CĂRȚI DE IDENTITATE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (vezi Secţiunea "Formulare de completat");
 • actul de identitate, cu excepţia situaţiei în care acesta a fost pierdut, furt sau distrus;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie (vezi Secţiunea "Documente necesare - Dovada adresei de domiciliu");
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

Pe lângă documentele mai sus enumerate, în funcţie de motivul pentru care se solicită eliberarea cărții de identitate, sunt necesare și alte documente (vezi Secţiunea "Documente necesare").


IV. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENȚIUNII DE STABILIRE A REȘEDINȚEI:

 • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (vezi Secţiunea "Formulare de completat");
 • actul de identitate al solicitantului;
 • documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original si copie;

        

V. CUANTUMUL TAXELOR ŞI MODUL DE ACHITARE

           1. În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se organizează la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi la nivelul consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.

           Contravaloarea cărţii de identitate este de 7 lei, a cărţii de identitate provizorii de 1 leu , aferente cererilor privind eliberarea actelor de identitate soluţionate de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor de pe raza municipiului București și se achită după cum urmează:.

Sector 1-Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1;
Sector 2-Oficiile Poștale;
Sector 3-Birourile de Evidență a Persoanelor;
Sector 4-Oficiile Poștale Sector 4 și ghișeele Direcției de Taxe și Impozite Sector 4;

Sector 5-Oficiul C.E.C., oficiile DITL Sector 5 și prin SMS apelând numărul scurt 7530;

Sector 6-Birourile de Evidență a Persoanelor.            Pentru obţinerea unor informaţii concrete privind modalitatea de plată a contravalorii actelor de identitate şi a taxei extrajudiciare de timbru, solicitanţii se pot adresa direct la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, ori pot accesa site-ul propriu al fiecărui serviciu.

            Coordonatele de contact ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor se regăsesc şi pe site-ul instituţiei noastre, la Secţiunea "Servicii publice locale". 

            2. Contravaloarea cărţii de identitate şi a cărţii de identitate provizorii, aferente cererilor privind eliberarea actelor de identitate soluţionate de către Direcţia Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, se achită în numerar, la sediuldin București, str. Bibescu Vodă, nr.1, sector 4.

 

   

VI. ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE ȘI ÎNSCRIEREA MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI DE CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (9) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, în activitatea specifică, actele de identitate se eliberează şi de către Direcţia  Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București (D.G.E.P.M.B.). Situaţia deosebită în care se poate afla solicitantul are în vedere: motive medicale, deplasare urgentă în alta localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare.

D.G.E.P.M.B. soluţionează cererile persoanelor aflate în una din situaţiile deosebite mai sus menţionate, pentru unul din următoarele cazuri:

 • primul act de identitate, la împlinirea vârstei de 14 ani;
 • expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
 • modificarea numelui sau a prenumelui titularului, a prenumelor părinţilor, a datei ori a locului naşterii;
 • schimbarea domiciliului;
 • schimbarea denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, renumerotarea imobilelor sau rearondarea   acestora, înfiinţarea localităţilor sau a străzilor;
 • atribuirea unui nou C.N.P.;
 • deteriorarea actului de identitate;
 • pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;
 • fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 • schimbarea sexului;
 • anularea actului de identitate deţinut;
 • preschimbarea buletinelor de identitate;
 • eliberarea unei cărţi de identitate provizorii.

 

Nu se soluţionează la sediul Direcţiei Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București (D.G.E.P.M.B.), cererile pentru care sunt necesare verificări suplimentare în teren, la domiciliul declarat sau pentru certificarea identităţii ori în evidenţele deţinute de alte instituţii, respectiv cele formulate de persoanele care:

 - au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au obţinut act de identitate;

 - îşi schimbă domiciliul din străinătate în România;

 - solicită primul act de identitate ca urmare a dobândirii cetățeniei române;

 - îşi schimbă domiciliul şi fac dovada adresei de domiciliu în condiţiile art. 28 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 - solicită eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, deteriorării ori distrugerii şi nu deţin un paşaport sau permis de conducere, pentru certificarea identităţii ori imaginea informatizată a acestora nu este înregistrată în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.), fiind astfel necesară efectuarea verificărilor prevăzute de art. 14 alin. (5) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru certificarea identităţii prin intermediul poliţiei de ordine publică;

 - sunt înscrise cu menţiuni în R.N.E.P.

           

Cetăţeanul aflat într-una din situaţiile deosebite mai sus prezentate formulează o cerere scrisă (potrivit modelului postat la "Formulare de completat") din care să rezulte motivul pentru care solicită eliberarea actului de identitate sau înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei, cerere care se supune aprobării conducerii D.G.E.P.M.B.

 

VII. ALTE INFORMAŢII PRIVIND CADRUL LEGAL APLICABIL DOMENIULUI ELIBERĂRII ACTELOR DE IDENTITATE Informaţii suplimentare pot fi obţinute pe site-ul Direcţiei Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București: evidenta@dgepmb.ro sau relațiipublice@dgepmb.ro.


ATENŢIE!

Persoanele care au deţinut, anterior, un act de identitate, trebuie să-l predea lucrătorului de evidență a persoanelor, dacă nu a fost pierdut, furat ori distrus. Persoanele care deţin carte de alegător sunt obligate să o predea lucrătorului de evidenţă a persoanelor. Toate documentele care sunt necesare se prezintă în original şi copie.

Facem un apel către toţi cetăţenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii.

 

"Notă - În conformitate cu dispoziţiile art. 6^1 din Legea nr. 248/20.07.2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români in străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate valabilă constituie document de călătorie pe baza căruia cetăţenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene".

 

Pentru obţinerea unor informaţii concrete privind modalitatea de achitare a contravalorii actelor de identitate, solicitanţii se pot adresa direct la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, ori pot accesa site-ul propriu al fiecărui serviciu. Coordonatele de contact ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor se regăsesc şi pe site-ul instituţiei noastre, la Secţiunea „Contact”.

 

Evidența Persoanelor

 

 • Cadru legal - click aici
 • În atenţia cetăţenilor care se adresează serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor - click aici

     Documente necesare

 • Eliberarea cărţii de identitate provizorie cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România - click aici
 • Eliberarea cărţii de identitate la dobândirea cetăţeniei române - click aici
 • Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani - click aici
 • Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani - click aici
 • Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei- click aici
 • Eliberarea actului de identitate ca urmare a preschimbării buletinelor de identitate- click aici
 • Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior - click aici
 • Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor - click aici
 • Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România - click aici
 • Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei - click aici
 • Eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate  - click aici
 • Dovada adresei de domiciliu - click aici
 • Contravaloarea actelor de identitate - click aici
 • Pentru Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor de pe raza Municipiului București, taxele pentru actele de identitate se achită după cum urmează :        
 •      

Sector 1-Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1;

Sector 2-Oficiile Poștale;

Secror 3-Birourile de Evidență a Persoanelor;

Sector 4-Oficiile Poștale Sector 4 și ghișeele Direcției de Taxe și Impozite Sector 4;

Sector 5-Oficiul C.E.C., oficiile DITL Sector 5 și prin SMS apelând numărul scurt 7530;

Sector 6-Birourile de Evidență a Persoanelor


Formulare de completat - Evidența Persoanelor 

1. Anexa 11 din  H.G. nr. 1375/04.10.2006 -  Cerere pentru eliberarea actului de identitate

2. Anexa 12 din H.G. nr. 1375/04.10.2006- Declarație de luare în spațiu locativ

3. Anexa 13 din H.G. nr. 1375/04.10.2006 - Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului, prin mandatar

4. Anexa 14 din H.G. nr. 1375/04.10.2006 -Declarație solicitant conform art.28, alin.1 lit.c) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședinta și actele de identitate ale cetațenilor români, republicată cu modificările și completările ulterioare

5. Anexa 15 din H.G. nr. 1375/04.10.2006- Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România

6. Anexa 18 din H.G. nr. 1375/04.10.2006- Cerere pentru eliberarea actului de identitate a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România

7. Anexa 19 din H.G. nr. 1375/04.10.2006- Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

8. Cerere CNP cu procura 

9. Certificat de atestare a domiciliului și a cetățeniei române

10. Cerere privind eliberarea certificatului de atestare a domiciliului și a cetățeniei române

11. Cerere privind aprobarea eliberării actului de identitate de către Directorul Executiv al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București

12. Procura specială pentru eliberarea actului de identitate.                 

 

           Tipărirea cererilor pentru eliberarea actului de identitate și pentru stabilirea reședinței de pe acest site trebuie să se facă în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față-verso), conform art.85, alin.(2) din H.G. nr. 1375/04.10.2006


ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR CARE SE ADRESEAZĂ DIRECŢIEI GENERALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

     

Cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune personal, iar actul de identitate se eliberează titularului.

 

În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, eliberarea cărţii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială,autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate.

 

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

 

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie

Precizăm că informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute şi de pe site-ul  Direcţiei Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București : evidenta@dgepmb.ro sau relatiipublice@dgepmb.ro.