ACTE NECESARE SCHIMBĂRII NUMELUI SAU PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

ACTE NECESARE SCHIMBĂRII NUMELUI SAU PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

1.    Copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui:

-    certificate de naştere;
-    certificate de căsătorie.
2.    Un exemplar al monitorului oficial al României, partea III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui;
3.    Consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
4.    Copie de pe decizia de aprobare a autorităţii tutelare, în cazurile prevăzute de lege;
5.    Cazierul judiciar al solicitantului;
6.    Cazierul fiscal al solicitantului;
7.    Orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivele cererii sale;
8.    Copia B.I./C.I.;
9.    Copie paşaport;
10.     Declaraţii de notorietate  (în cazul în care este necesar) date în formă autentică.

Cererea de schimbare a numelui pe cale administrativă se depune la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor în a cărui rază teritorială are domiciliul persoana care solicită schimbarea numelui.

Cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă privind persoanele fără cetăţenie domiciliate în România se soluţionează în aceleaşi condiţii ca şi cele ale cetăţenilor români.

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate vor prezenta în locul cazierului fiscal o declaraţie autentificată din care să rezulte că nu au datorii faţă de statul român.
Declaraţia va fi dată la un notar public în ţară sau dacă este dată în străinătate, la Misiunea Diplomatică a României din ţara de reşedinţă ori la un notar public străin, trebuie să fie aplicată apostila, conform convenţiei de la Haga.
Cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România vor depune cererea la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din Sectorul 1.

Cererea poate fi depusă personal, prin mandatar cu procură specială, dată în formă autentică, iar dacă este dată în străinătate, la Misiunea Diplomatică a României din ţara de reşedinţă ori la un notar public străin, trebuie să fie aplicată apostila, conform convenţiei de la Haga sau împuternicire avocaţială.

Model cerere