<none>

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NOTIFICAT CU NR. 1704

Primaria Municipilui Bucuresti vine in sprijinirea initiativei vaccinarii noilor nascuti

 

 

 

Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;

- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;

- certificatul de naştere, original şi copie;

- certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original si copie;

- hotarârea de divorţ legalizata de catre instanta, definitivă si irevocabilă, după caz, original si copie;

- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original si copie;

- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original si copie;

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedintă,  original si copie;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - 7 lei;

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.