Drepturile persoanei în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

         Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generala de Evidenţă a Persoanelor are obligaţia de a utiliza datele de identificare şi adresele cetăţenilor români în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate. Scopul colectării datelor este: cunoaşterea numărului, structurii şi mişcării populaţiei pe teritoriul României.

          Potrivit dispoziţiilor art.19, alin 2, coroborat cu art.43, lit b din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată prin Legea nr.290/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii au obligaţia de a furniza datele de identificare, acestea fiind necesare ţinerii evidenţei cetăţenilor români. Refuzul comunicării determina încălcarea dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

        Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate următorilor destinatari: persoanei vizate/reprezentanţilor legali ai acesteia, parteneri contractuali ai operatorului, autorităţi judecătoreşti, autorităţi publice centrale/locale, politie, societăţi bancare, societăţi de asigurare şi reasigurare, casele de asigurări de sănătate judeţene, Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor, Ministerul Afacerilor Externe, ambasade străine acreditate în România, Guvernul României, instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării siguranţei naţionale şi ordinii publice.

       Conform dispoziţiilor art.12-15 din Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cetăţenii români beneficiază de dreptul de informare, de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale. Orice persoană are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unei cereri scrisă, datată şi semnată, adresată Direcţiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poşta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

De asemenea, este recunoscut dreptul fiecărui cetăţean de a se adresa justiţiei.

Datele cu caracter personal pot fi transferate în străinătate cu respectarea dispoziţiilor art.5, art.29 şi art.30 din Legea nr.677/2001.

Datele transferate în străinătate pot avea ca scop: constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie, recuperarea creanţelor unor cetăţeni români către autorităţile altor state.